Główne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyWnętrze BursyBudynek Bursy
-A A +A

Logo BIP

RODO

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzanych danych osobowych przez Bursę Szkolną w Bełchatowie

na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Bursę Szkolną w Bełchatowie jest Dyrektor Bursy z siedzibą Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 66, tel 44 632 12 52

2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora danych jest Arkadiusz Liguziński, email: iod_bursa.belchatow@wp.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 ), ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59 z póż.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 i 949), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2017 r. poz. 1189), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 13 listopada 2015 r. poz. 1872, Dz. U. z 30 sierpnia 2017 r.poz.1628 ).

4. Odbiorcami przetwarzanych danych będą tylko upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie niezbędnej umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych ustalany jest osobno dla każdego zbioru danych osobowych i wynika z przepisów prawa w zakresie zbieranych danych lub przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018, poz. 217 z późn. zm.).

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji złożonego przez Pana/Panią wniosku – brak podania danych osobowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub odmową realizacji wniosku.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.