Główne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyWnętrze BursyBudynek Bursy
-A A +A

Logo BIP

Deklaracja dostępności serwisu Bursy Szkolnej w Bełchatowie

Bursa Szkolna w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność materiałów na stronie internetowej umieszczonej pod adresem http://bursa.powiat-belchatowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Bursy.

Data publikacji strony internetowej: 24.10.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.01.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

WYŁĄCZENIA:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Część dokumentów została opublikowana zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20 października 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej bursa.belchatow@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 632 12 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Bursa Szkolna w Bełchatowie, Czapliniecka 66,97-400 Bełchatów

Do budynku prowadzą 2 wejścia - główne od strony dziedzińca i boczne od ul. Rodziewicza. Do wejścia głównego prowadzą schody, natomiast wejście od strony ul. Rodziewicza przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystosowane jest do wjazdu wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy. Na piętro budynku prowadzą schody.

Toaleta (również dla osób niepełnosprawnych) znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone od strony ul Rodziewicza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.